ทนายณฐพฤกษ์.com

เปิดหน้าต่อไป

  (บทความจากคู่มือต่อติดราชการศาลยุติธรรม ฉบับประชาชน)
โทษทางอาญามี 5 สถาน คือ
1. ประหารชีวิต จำเลยจะถูกดำเนินการด้วยวิธีฉีดยาหรือสารพิษให้ตาย
2. จำคุก จำเลยจะถูกจองจำไว้ในเรือนจำ การคำนวณระยะเวลาจำคุกจะนับวันเริ่มจำคุกรวมเข้าด้วยและนับเป็น 1 วันเต็ม
โดยไม่คำนึงถึงจำนวนชั่วโมงถ้า ถ้าระยะเวลาจำคุกกำหนดเป็นเดือนก็นับ 30 วันเป็นหนึ่งเดือน ถ้ากำหนดเป็นปีก็คำนวณตาม
ปีปฏิทินในบริเวณที่จำเลยถูกต้องขังอยู่ก่อนวันที่ศาลมีคำพิพากษาให้นำมาหักออกจากโทษจำคุกด้วย
3. กักขัง จำเลยจะถูกกักขังไว้ในสถานที่ที่กักกันซึ่งกำหนดไว้แต่ไม่ใช่ที่เรือนจำ
4. ปรับ ถ้าจำเลยไม่ชำระค่าปรับภายในกำหนดนับแต่วันที่ศาลพิพากษา จะถูกยึดทรัพย์สินหรือถูกกักขังแทนค่าปรับ
แต่หากศาลมีเหตุสงสัยว่าจำเลยไม่ชำระค่าปรับ ศาลอาจสั่งให้กักขังจำเลยแทนค่าปรับไปก่อนก็ได้โดยการกักขังแทนค่าปรับ
จะถืออัตรา 200 บาทต่อวัน และหากจำเลยเคยถูกคุมขังมาก่อนไม่ว่าจะเป็นชั้นสอบสวนหรือชั้นศาล ศาลจะนำวันที่ถูกคุมขังมาหักออกด้วย
5. ริบทรัพย์สิน เป็นโทษที่กระทำแก่ทรัพย์ที่ถูกยึดไว้เป็นของกลาง