ทนายณฐพฤกษ์.com

เปิดหน้าต่อไป

  ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวในชั้นสอบสวนมีสิทธิดังนี้ (บทความจากคู่มือต่อติดราชการศาลยุติธรรม ฉบับประชาชน)
1. ให้การหรือไม่ยอมให้การตอบรับงานสอบสวนหรือขอให้การในชั้นศาลเนื่องจากคำให้การนั้น
อาจเป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีของศาลได้
2. พบและปรึกษาผู้ที่เป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว
3. ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการ สอบปากคำตนได้ในชั้นสอบสวน
4. ได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อญาติได้ตามสมควร
5. ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดอาการป่วย
6. ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวนหรือต่อศาลแล้วแต่กรณี